Symbol:
OR.7340.

Wydział:
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:
Art. 11. 1 oraz art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.)

Opłaty:
Informacja na temat opłat
Opłata podstawowa roczna za:
1/. zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
2/. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
3/. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

Powyższa opłata ulega podwyższeniu, jeżeli:

1/. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,

2/. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% - 18% oprócz piwa – i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,

3/. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu – i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej, wnoszą opłatę podstawową.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać na podane niżej konto

Gmina Miedźna - Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
Bank Spółdzielczy Miedźna

42 8446 0006 2001 0000 1179 0001


Termin odpowiedzi:
Do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność – termin zgodny z datą wydania zezwolenia.


Jednostka odpowiadająca:
Iwona Maśka Inspektor

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Uwagi:
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć do 31 stycznia każdego roku pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiścić opłatę roczną za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia – jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech ratach: w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłat w nieprzekraczalnych terminach.(art.12ai 12b w.w ustawy):

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 w.w. ustawy.

2. W przypadku niedokonania w ustawowych terminach opłat w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 lub 5 ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Dokumenty
  • wniosek wg. załączonego wzoru Wymagany