Symbol:
OR.7340.

Wydział:
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr LI/315/2018 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Miedźna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2018 r., poz. 4455).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).
6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648).
7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649).
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).
9. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017r., poz. 1170, z późn. zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa za:
- pełnomocnictwo - 17,00 zł.
Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty).
Opłata za jednorazowe zezwolenie do 2 dni wynosi:
-na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 43,75 zł,
-zezwolenie na sprzedaż alkoholu pow. 4,5% - 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 43,75 zł,
-zezwolenie na sprzedaż alkoholu pow. 18% alkoholu wynosi 175 zł.


Termin odpowiedzi:
Wnioski należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodnie przed planowaną imprezą.

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Uwagi:
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek (formularze w załączeniu).
2. Kserokopie zezwoleń na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenie.
Uwaga: W przypadku zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Miedźna wystarczy podać tylko ich numery.
3. Zgoda właściwego organu bądź instytucji na organizację imprezy na danym terenie.
Dokumenty
- Wniosek wg. załączonych wzorów Wymagany


Dokumenty
  • Wniosek wg. załączonych wzorów Wymagany