Symbol:
OR.7340.

Wydział:
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
3. Uchwała Nr LI/315/2018 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 28 czerwca 2018 r. - w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Miedźna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2018 r., poz. 4455).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).
6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648).
7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649).
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).


Opłaty:
Opłata skarbowa za:
- pełnomocnictwo - 17,00 zł.
Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Opłata podstawowa roczna za:
-zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł
-zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) wynosi 525 zł,
-zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.


Termin odpowiedzi:
Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń wnioski należy składać co najmniej 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek - według wzoru,
2. Decyzja - (odpowiednia do rodzaju prowadzonej działalności) - właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
5. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wszystkie załączniki do wniosku można przedłożyć w kserokopii (oryginały do wglądu).

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

1. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w formie postanowienia).

Dokumenty
- Wniosek o wydanie zezwolenia wg. załączonego wzoru Wymagany wraz z wymaganymi załącznikamiDokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia wg. załączonego wzoru Wymagany wraz z wymaganymi załącznikami