Pracownicy Referatu

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Joanna Szymczak

Inspektor

tel. /32/ 211 61 96 wew. 31

Ewa Wieczorek

Inspektor

tel. /32/ 211 61 96 wew. 31

Monika Mamok-Furczyk

Inspektor

tel. /32/ 211 62 19

email: place@miedzna.pl

Monika Kuszek

Inspektor

tel. /32/ 211 62 19

email: budzet@miedzna.pl  

 Joanna Dudziak

Inspektor 

tel. /32/ 211 61 96 wew. 32

email: dochody@miedzna.pl

Paulina Walczyk Referent tel. /32/ 211 61 96
 

 Do zadań i kompetencji Referatu Finansowego należy w szczególności:

w zakresie planowania i wykonania budżetu:

1. Opracowanie projektu budżetu gminy na podstawie propozycji sporządzonych przez komórki organizacyjne urzędu oraz kierowników jednostek budżetowych.
2. Sporządzanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie gminy, wieloletniej prognozy finansowej lub innych narzuconych ustawowo dotyczących finansów gminy oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zaopiniowania przez odpowiednią Komisję Rady a następnie do uchwalenia przez Radę.
3. Analiza i kontrola planów finansowych urzędu opracowanych przez referaty i samodzielne stanowiska pracy.
4. Weryfikacja planów finansowych przedkładanych przez jednostki budżetowe do urzędu pod względem zgodności z budżetem gminy i przedłożenie ich do wójta celem zatwierdzenia.
5. Opracowanie dla rady gminy analiz i prognoz wykonania budżetu gminy i gospodarki pozabudżetowej w terminie i zakresie ustalonym odrębnymi aktami prawnymi i decyzjami.
6. Prawidłowe wykonanie budżetu gminy, przestrzeganie równowagi i dyscypliny budżetowej oraz czuwanie nad prawidłowością gospodarki finansowej.
7. Sporządzanie projektów zarządzeń Wójta w zakresie należącym do spraw referatu oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zatwierdzenia przez Wójta.
8. Bieżąca realizacja budżetu gminy oraz informowanie organów gminy o przebiegu jego wykonania.
9. Analiza wykonania budżetu, sporządzenie informacji  opisowych i sprawozdań o przebiegu wykonania budżetu.
10. Opiniowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz zadań realizowanych poza budżetem przed ich zatwierdzeniem.
11. Opracowywanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz ich realizacja.
12. Opracowanie materiałów finansowych do wniosków o dofinansowanie zadań gminy.
13. Bieżące prowadzenie spraw związanych z zaciągniętych pożyczek i kredytów, spłat rat kapitałowych i obsługi zadłużenia.
14. Przygotowanie materiałów do postępowań o zamówienie publiczne na zaciągnięcie kredytu lub pożyczek.
15. Współpraca z organami administracji rządowej (Izby, Urzędy Skarbowe) oraz bankami.
16. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z działalności budżetowej finansowej (sprawozdania jednostkowe UG, sprawozdania zbiorcze).
17. Przestrzeganie zasad ustawy o finansach publicznych i dyscyplinie finansów publicznych.
18. Rozliczanie finansowe dotacji otrzymanych z budżetu Państwa, funduszy celowych oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.
19. Rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.
20. Rozliczanie i odprowadzanie dochodów pobranych przez Urząd Gminy na rzecz budżetu Państwa.

w zakresie wynagrodzeń:

1. Prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń pracowników i kart zasiłkowych.
2. Pobór i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym pracowników.
3. Sporządzanie dokumentacji finansowych do celów emerytalno-rentowych.
4. Pobór i rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pracowników.
5. Sporządzanie deklaracji na PFRON,
6. Wypłata wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, oraz rozliczanie tych umów (podatków, składek ZUS).
7. Wypłaty diet dla radnych.
8. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.

w zakresie księgowości wydatków:

1. Przyjmowanie potwierdzonych merytorycznie dokumentów do wypłat gotówkowych i bezgotówkowych: rachunki, faktury, delegacje, inne wewnętrzne dokumenty księgowe.
2. Kontrola formalno-rachunkowa i dekretacja dokumentów księgowych, w tym dokonywanie szczegółowego podziału wydatków w zakresie wydatków własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych porozumień.
3. Zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań.
4. Kompletowanie, analiza i uzgadnianie wyciągów bankowych.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z zakresu wydatków.

Inne zadania, a w szczególności:

1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
2. Rozliczanie inwentaryzacji materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw finansowych obejmujących w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.
4. Redagowanie informacji publicznej do wprowadzania na stronę Biuletynu Informacji Publicznej materiałów określonych w art. 6 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.