OR.0050.22.2011Zarządzenie Nr 22/2011

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 4 kwietnia 2011 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2011r. Samorządowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2011-2015 dla Gminy Miedźna.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ), art. 48 ust. 4, 5 i 6 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027) oraz uchwały nr VI/34/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2011-2015 dla Gminy Miedźna.


Zarządzam

§ 1

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w 2011 r. Samorządowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2011-2015 dla Gminy Miedźna polegającym na przeprowadzeniu spotkań eukacyjno-warsztatowych dla uczennic klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi „Szansa” na terenie gminy.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Miedźna

mgr inż Bogdan Taranowski