OGŁOSZENIE O PRZETARGU                                                                                  Miedźna, dnia 27.10.2010r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z 2010r. Dz. U Nr 102 poz.651z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450), oraz Uchwały nr XIII/174/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 24.06.2008r.

Wójt Gminy Miedźna ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna położonej w Górze przy ulicy Kościelnej.


Położenie nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia

/m2/

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego

i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

nieruchmości

brutto /zł/

Forma

zbycia

Uwagi


Góra, ul. Kościelna


75


2433


KA1P

/00039214/2

Brak aktualnego planu, sposób zagospodarowania zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna.


52 000,00


Przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona z nieczynną oczyszczalnią ścieków


1/ I publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działkę odbył się 30.03.2010r.

2/ II publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działkę odbył się 16.06.2010r.

3/ III publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działkę odbył się 22.09.2010r.

1/Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2010r. w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem czwartego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

2/W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 23.11.2010r. 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na działkę nr 75 przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty.

3/Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4/Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5/Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie pod nr (032) 211-61-96 wew 20, na stronie http://www.miedzna.pl, oraz wbip.miedzna.pl.