Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Poprawa jakości życia poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem w Woli

CPV:
45233253-7, 45000000-7, 45100000-8, 45220000-5, 45316100-6, 45212221-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
20.12.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Roman Szromczyk, Andrzej Szweda e-mail: inwestycje@miedzna.pl, tel.: (032) 211-63-38, fax: (032) 211-60-89

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres :Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2010-11-02 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2010-11-02 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
Cena (brutto) - 100%

Wadium:
3 000,00 zł

Uwagi:
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Firmy uczestniczące