Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Miedźna w sezonie 2010/2011 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości – dotyczy dróg administrowanych przez Gminę i dróg powiatowych na terenie Gminy


CPV:
90.62.00.00 – 9; 90.63.00.00 – 2; 90.61.10.00 – 3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
01.11.2010 r. do 31.03.2011 r. - zimowe utrzymanie dróg, od 01.04.2011 r. do 15.04.2011 r. - pozimowe oczyszczenie dróg

Osoba odpowiedzialna:
Roman Szromczyk, Andrzej Szweda – Referat Inwestycji i Remontów UG Miedźna

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres : „Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA”

Oferty można składać do:
2010-10-22 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2010-10-22 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Miedźnej

Kryteria wyboru:
cena oferty - 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące