Wola, dnia 27.08.2010r.

Ogłoszenie o przetargu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli projektu systemowego „Budujemy lepszą przyszłość – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi odrębne zadanie:

  • Zadanie nr 1: Szkolenie dla Uczestników Projektu dotyczące „Równości szans kobiet
    i mężczyzn”
  • Zadanie nr 2: Szkolenia zawodowe

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać                      w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli przy                       ul. Poprzecznej 1, w dniach:

     - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

lub pobrać na stronie internetowej: www.gops.miedzna.pl

Oferty należy składać do dnia06 września 2010r. do godz. 10.00w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, czynnego jak powyżej.

Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Bogusława Mikołajek, Magdalena Ziobro – Czerwionka oraz Beata Komandera – tel. 32 211-82-51.

 

 

Wola, dnia 02 września 2010r.


ZMIANA TREŚCI SIWZ ze zmianą terminu składania ofert


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację
i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli projektu systemowego „Budujemy lepszą przyszłość – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy:

Zmiana w SIWZ, pkt. 8 ust. 2

Jest:

„2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie co najmniej 3 szkoleń dotyczących powyższej tematyki.”

Powinno być:

„2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie co najmniej 3 szkoleń w przeciągu ostatnich 2 lat dotyczących powyższej tematyki.”


Zmiana w Załączniku nr 5 do SIWZ, tytuł załącznika

Jest:

„WYKAZ wykonanych szkoleń odpowiadających swoim rodzajem i zakresem szkoleniu stanowiącemu przedmiot niniejszego zamówienia, realizowanych w ramach realizacji projektów systemowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”


Powinno być:

„WYKAZ wykonanych w przeciągu ostatnich 2 lat co najmniej 3 szkoleńodpowiadających swoim rodzajem i zakresem tematycznym szkoleniu stanowiącemu przedmiot niniejszego zamówienia, realizowanych w ramach realizacji projektów systemowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”


Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy nie ulegają zmianie.


Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 08 września 2010r. do godz. 10.00.


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

Beata Komandera