OGŁOSZENIE O PRZETARGU Miedźna, dnia 19.08.2010r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). oraz Uchwały nr XIII/174/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 24.06.2008r.


Wójt Gminy Miedźna ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna położonej w Górze przy ulicy Kościelnej.


Położenie nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia

/m2/

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego

i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

nieruchmości

brutto /zł/

Forma

zbycia

Uwagi


Góra, ul. Kościelna


75


2433


KA1P

/00039214/2

Brak aktualnego planu, sposób zagospodarowania zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna.


52 000,00


Przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona z nieczynną oczyszczalnią ścieków


1/ I publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działkę odbył się 30.03.2010r.

2/ II publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działkę odbył się 16.06.2010r.

1/Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2010r. w budynku Urzędu Gminy Miedźna

przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem trzeciego publicznego przetargu

ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

2/W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem

przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 16.09.2010r. 6 000,00 zł

(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na działkę nr 75 przelewem na konto Urzędu

Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179

0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień

wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty.

3/Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za

wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który

wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4/Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez

 usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i

terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5/Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w

 REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA,

GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie pod nr (032) 211-61-96 wew 20, na stronie

http://www.miedzna.pl, oraz w bip.miedzna.pl.