Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

ogłasza

I Ustny Przetarg Nieograniczony

na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli,

ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola


- o pow. 20 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej dotyczącej odnowy biologicznej.Przetarg odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli w 18.08.2010 r. o godz. 11.00


Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 12,00 zł + VAT.


Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. Najemca winien opomiarować pobór wody i energii elektrycznej. Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu


Wadium w wysokości 50 zł należy wpłacić na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli nr 70 8446 0006 2001 0000 3095 0004 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 18.08.2010 r. do godz. 10.00


Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli lub telefonicznie pod nr: 448 89 31.