Ogłoszenie o przetargu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli projektu systemowego „Budujemy lepszą przyszłość – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi odrębne zadanie:

  • Zadanie nr 1. Warsztaty kompetencji społecznych.

  • Zadanie nr 2. Szkolenia zawodowe.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli przy ul. Poprzecznej 1, w dniach:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

lub pobrać na stronie internetowej: www.gops.miedzna.pl

Oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2010r. do godz. 10.00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, czynnego jak powyżej.

Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Bogusława Mikołajek, Magdalena Ziobro – Czerwionka oraz Beata Komandera – tel. 32 211-82-51.