Miedźna, dnia 27.07.2010r.


Wójt Gminy Miedźna


o g ł a s z a


II Ustny Przetarg Nieograniczony


na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 10, 11, 12 zlokalizowanego na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska 43-225 Wola


  • o pow. 22,52 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej


Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 12.08.2010r. o godz. 1030.


Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 12,00 zł + 22 % VAT.


Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.


Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 12.08.2010r. do godz. 1000.


Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 032 211 61 96 i 032 211 61 60 wew. 29.