OGŁOSZENIE O PRZETARGU Miedźna,dnia 20.07.2010r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). oraz Uchwały Rady Gminy Miedźna nr Uchwały nr XXV/183/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 05.08.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych we Frydku przy ulicy Miodowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Wójt Gminy Miedźna ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we Frydku przy ulicy Miodowej .


Lp

Nr

działki

Powierzchnia

Nr

KW

Położenie

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości

gruntowej brutto

1.

524/47

0,1485

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

Działki niezabudowane.

Decyzja Burmistrza Pszczyny na rzecz Wójta Gminy Miedźna

UiA7332/213/07 z 23.10.2007r.

ustalająca warunki zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie jedynastu budynków jednorodzinnych z garażami.

Do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.

89 100,00 zł

2.

525/47

0,1473

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

88 380,00 zł

3.

526/47

0,1451

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

87 060,00 zł

4.


528/47

0,1442

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

86 520,00 zł

5.

529/47

0,1442


KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

86 520,00 zł

6.

530/47

0,1434


KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

86 040,00 zł

1/ I publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działki odbył się 31.03.2010r.

2/ II publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działki odbył się 16.06.2010r.

3/Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2010r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

4/W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 17.08.2010r.w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006.

Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty ilości wadium.

5/Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6/Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7/Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I

MIENIA, lub telefonicznie (032) 211-61-96 wew 20.