OGŁOSZENIE O PRZETARGU                Miedźna, dnia 20.07.2010r

. Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). oraz Uchwały nr XI/86/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 28.08.2007r.

Wójt Gminy Miedźna ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miedźna

położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej.


Lp.

Nr

działki

Powierzchnia

Nr

KW

Położenie

i opis nieruchomości

Przeznaczenie

Cena wywoławcza

nieruchomości

brutto w zł1.1893/310,3588 haKA1P

/00016908/7DZIAŁKA

NIEZABUDOWANA

WOLA

UL. PSZCZYŃSKA

I MIĘDZYRZECKA

1.U/P podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo-produkcyjna, w ramach której ustala się użytkowanie terenu na potrzeby zabudowy usługowej, w tym budynków:

zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci hotelu, motelu, pensjonatu; użyteczności publicznej;usług handlu i gastronomii oraz obiektów produkcyjnych i działalności rzemieślniczej, z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych zawartych w rozdz. 1, w szczególności § 4 oraz określonych w ust.3.287 040,00 złDziałka jest obciążona służebnością drogi.

1/ I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dziakę nr 1893/31 odbył się 31.03.2010r.

2/ II publiczny przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 1893/31 odbył się 18.06.2010r.

3/ Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2010r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy

 ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem trzeciego publicznego przetargu ustnego

nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

4/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 18.08.2010r. w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji działki 1893/31.

5/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6/Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7/ Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie pod nr (032) 211-61-96 wew 20, na stronie http://www.miedzna.pl, oraz w bip.miedzna.pl.