OGŁOSZENIE O PRZETARGU            Miedźna, dnia 20.07.2010r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). oraz Uchwały nr XI/86/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 28.08.2007r.

Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanychstanowiących własność Gminy Miedźna

położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej.

Lp.

Nr

działki

Powierzchnia

Nr

KW

Położenie

i opis nieruchomości

Przeznaczenie

Cena wywoławcza

nieruchomości

brutto w zł1.1880/300,5087 haKA1P

/00037127/1


DZIAŁKI

NIEZABUDOWANE

WOLA

UL. PSZCZYŃSKA

I MIĘDZYRZECKA

1.U/P podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo-produkcyjna, w ramach której ustala się użytkowanie terenu na potrzeby zabudowy usługowej, w tym budynków:

zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci hotelu, motelu, pensjonatu; użyteczności publicznej;usług handlu i gastronomii oraz obiektów produkcyjnych i działalności rzemieślniczej, z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych zawartych w rozdz. 1, w szczególności § 4 oraz określonych w ust.3.
406 960,00 zł

Działka jest są obciążona służebnością drogi.

1/ I publiczny przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 1880/30 odbył się 10.05.2010r.

2/ Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2010r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy

Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

3/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 15.09.2010r. w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji działki 1880/30.

4/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg,zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5/Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6/Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCH OCHRONYŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie pod nr (032) 211-61-96 wew 20, na stronie http://www.miedzna.pl, oraz w bip.miedzna.pl