Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Dostarczanie energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucyjnych dla zasilania oświetlenia ulicznego oraz przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna

CPV:
09310000-5, 65310000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
31.07.2011r

Osoba odpowiedzialna:
Pani Anna Rusin , wz. Jacek Bednorz tel. Nr 032 211 61 96 (wew. 21)

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131; 43-227 Miedźna, Sekretariat

Oferty można składać do:
2010-06-23 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-06-23 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
Cena (brutto) - 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące