OGŁOSZENIE O PRZETARGU            Miedźna, dnia 07.06.2010r.


Na podstawie art.37 ust.1, art.38, Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). Uchwały Rady Gminy Miedźna nr XLVI/308/98 z dnia 16.01.1998r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Woli z przeznaczeniem pod garaże.


Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli przy ul. Garażowej.


Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Nr

Kw

Położenie

Opis

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości

gruntowej brutto

1.

1524/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

ul. Garażowa

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

3 000,00 zł

2.

1525/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

ul.Garażowa

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

3 000,00 zł

3.

1526/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

ul.Garażowa

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

3 000,00 zł

4.

1527/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

ul. Garażowa

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

3 000,00 zł

5.

1528/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

ul. Garażowa

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

3 000,00 zł

6.

1529/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

ul. Garażowa

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

3 000,00 zł


1/ Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2010r. o godz 900 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

2/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 06.07.2010r. w formie wpłaty w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki.

Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od ilości wpłaty wadium.

3/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5/ Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA, lub telefonicznie (032) 211-61-96 wew 20.