OGŁOSZENIE O PRZETARGU            Miedźna, dnia 13.05.2010r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). oraz Uchwały nr XI/86/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 28.08.2007r.

Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na

 sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy

Miedźna położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej.


Lp.

Nr

działki

Powierzchnia

Nr

KW

Położenie

i opis nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości brutto w zł


1.


1892/31


0,3758 ha


KA1P

/00016908/7


DZIAŁKI

NIEZABUDOWANE

WOLA

UL. PSZCZYŃSKA

I MIĘDZYRZECKA

1.U/P podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo-produkcyjna, w ramach której ustala się użytkowanie terenu na potrzeby zabudowy usługowej, w tym budynków:

zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci hotelu, motelu, pensjonatu; użyteczności publicznej;usług handlu i gastronomii oraz obiektów produkcyjnych i działalności rzemieślniczej, z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych zawartych w rozdz. 1, w szczególności § 4 oraz określonych w ust.3.


375 800,00 zł


2.


1893/31


0,3588 ha


KA1P

/00016908/7


358 800,00 zł


Działki są obciążone służebnością drogi.

1/ Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2010r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy

 Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem drugiego publicznego

 przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.


2/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem

 przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 14.06.2010r. w formie

wpłaty gotówkowej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr

 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia

udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania

 rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji

jednej działki. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od

ilości wpłaty wadium.


3/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za

wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który

 wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez

usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i

terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


5 /Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w

 REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA,

 GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie pod nr (032) 211-61-96 wew 20, na stronie

http://www.miedzna.pl, oraz w bip.miedzna.pl.