OGŁOSZENIE O PRZETARGU          Miedźna, dnia 13.05.2010r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). oraz Uchwały nr XIII/174/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 24.06.2008r.


Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na

 sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna

położonych w Górze przy ulicach Kościelnej i Cichej.


Położenie nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia

/m2/

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego

i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

nieruchmości

brutto /zł/

Forma

zbycia

Uwagi

Góra,

ul. Cicha

350/76

2700

KA1P

/00039214/2

Brak aktualnego planu, sposób zagospodarowania zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna.

78 000,00

Przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno- mieszkalnym , nieczynnym zbiornikiem przeciwpożarowym, ogrodzeniem oraz studnią

Góra, ul. Kościelna

75

2433

KA1P

/00039214/2

Brak aktualnego planu, sposób zagospodarowania zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna.

52 000,00

Przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona z nieczynną oczyszczalnią ścieków


1/ Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2010r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy

Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem drugiego publicznego

 o przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.


2/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem

 przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 09.06.2010r. w formie

wpłaty   gotówkowej w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych

00/100) na działkę nr 350/76 oraz    6 000,00 zł ( słownie: sześc tysięcy złotych

00/100) na działkę nr 75 przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank

Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006   2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium

upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje

się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty.3/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za

wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który

wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.


4/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez

usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i

terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


5 /Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w

REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA,

 GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie pod nr (032) 211-61-96 wew 20, na stronie

http://www.miedzna.pl, oraz w bip.miedzna.pl.