Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola, tel. 32/ 448-89-31

 

ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

„Sprzedaż oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu

 i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla niżej określonych obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli:

 

a)   Kryta Pływalnia ul. Pszczyńska 9

- grupa przyłączeniowa – IV

- grupa taryfowa – C - 23

- moc przyłączeniowa – 260 kW

- napięcie znamionowe – 230/400 V

- planowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy (1 rok) – 650 000 kWh

 

b)   Boisko sportowe ORLIK, ul. Pszczyńska

- grupa przyłączeniowa – V

- grupa taryfowa – C - 11

- moc przyłączeniowa – 40 kW

- napięcie znamionowe – 230/400 V

- planowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy (9 miesięcy) – 6 000 kWh

 

Łączne planowane zużycie energii elektrycznej w ciągu jednego roku – 656 000 kWh

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9

 

Specyfikację Istotnych Warunków  Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.basen.miedzna.pl

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2011r.

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

 

„Oferta na wykonanie zamówienia „Sprzedaż oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli”

 

 

 

 

 

Oferty należy złożyć do dnia 21.05.2010 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola, pokój 101. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.05.2010 r. o godz.  11.30 w pokoju nr 101 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9,   43-225 Wola.

 

Kryteria oceny ofert: cena 100%

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

-        posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,

-        posiadają zawartą umowę Generalną z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub  przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP.

 

UWAGA! W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek dotyczący niepodlegania wykluczeniu, zgodnie z art. 24, o którym mowa powyżej muszą spełniać wszystkie podmioty działające wspólnie, warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

 

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 9 pkt. 1, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

 

 

 

 

                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Miedźnej z/s w Woli

Ireneusz Mietliński