Zamawiający:
Gmina Miedźna ul. Wiejska 131

Tytuł przetargu:
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 614 394,17 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ”

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
SIWZ
SIWZ można odebrać w Urzędzie Gminy Miedźna w referacie finansowym pokój nr 9 oraz na stronie internetowej www.miedzna.pl


Termin realizacji:
I transzy - 31.05.2010 II transzy - 31.08.2010

Osoba odpowiedzialna:
Anna Gwóźdź

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131


Oferty można składać do:
2010-04-07 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-04-07 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Miedźna

Kryteria wyboru:
Najniższa cena 100 %

Wadium:
26 143,95 w terminie do 07 kwietnia 2010

Uwagi:
Nie dpouszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania ofertą 30 dni. Informacje o pytaniach i odpowiedziach związanych z ogłoszonym przetargiem nieograniczonyma na "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego ogółem w wysokości 2 429 585,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów publikowane jest w pliku PDF.


Firmy uczestniczące