Miedźna, dnia 01.03.2010r.

Wójt Gminy Miedźna

 

o  g  ł  a  s  z  a

 

 I Ustny Przetarg Nieograniczony

 

na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 10, 11, 12 zlokalizowanego na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska 43-225 Wola

 

-         o pow. 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 17.03.2010r. o godz. 1030.

 

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 12,00 zł + 22 % VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

 

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 16.03.2010r. do godz. 1000.

 

             Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji  Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr:                           032 211 61 96  i  032 211 61 60 wew. 29.