UG – 0151/114/2009

Zarządzenie Nr 114./2009

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 179 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249, poz 2104 z późniejszymi zmianami) postanawiam

§ 1

Przyjąć założenia do opracowania projektu budżetu gminy i projektu uchwały budżetowej na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do opracowania projektu budżetu na 2010 rok