UG – 0151/125./2009

Zarządzenie Nr 125/2009

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249, poz 2104 z późniejszymi zmianami) postanawiam

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały

budżetowej na rok 2010 zawierającą:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 38 837 430,99 zł zgodnie z tabelą nr.1

2. wydatki budżetu gminy w wysokości 42 508 672,73 zł zgodnie z tabelą nr 2 i 3

3. źródła pokrycia deficytu w wysokości 3 671 241,74 zł

4. przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z tabelą nr.4

5. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 5

6. plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 6

7. limit zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

· sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości

1 000 000,00 zł

· spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów w wysokości 4 279 679,70 zł.

· planowanego deficytu w wysokości 3 671 241,74 zł

· na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 254 089,53 zł

8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 7

9. dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 8

10. dochody i wydatki w zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie tabelą nr.9

11. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z tabela nr 10

12. plan wydatków jednostek pomocniczych gminy zgodnie z tabelą nr 11

13. plan wydatków „ Fundusz Sołecki” zgodnie z tabelą nr 12

14. dotacje dla instytucji kultury zgodnie z zał. nr 1

15. dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego będącą instytucja wdrażającą na podstawie porozumień zgodnie z zał. nr 2