Finanse gminy               

W dziale tym prezentujemy pełną informację o finansach gminy. Prezentujemy sprawozdania finansowe z realizacji budżetu jak również wydane opinie przez organy nadzoru w tym zakresie. Budżet Gminy jest rocznym planem finansowym. Jest wyrazem całokształtu działalności samorządu. Projekt budżetu opracowuje Wójt Gminy w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy procedury uchwalania budżetu gminy. Opracowany jest w oparciu o przedłożone materiały przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki pomocnicze oraz przekazane wnioski Rady Gminy, ponieważ podstawą do opracowania projektu budżetu jest zakres rzeczowy potrzeb - jednostki organizacyjne gminy przygotowują każdego roku ich zestawienie według hierarchii ważności wraz z wyliczeniem orientacyjnych kwot na pokrycie realizowanych zadań. Ustalenia zawarte w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego mogą ulec zmianie stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych. Wykonanie uchwały w sprawie budżetu gminy powierza się Wójtowi Gminy. Dwa razy w roku Wójt Gminy składa sprawozdania z realizacji budżetu, pierwsze w terminie do 31 sierpnia danego roku przedkłada Radzie Gminy informację z realizacji za okres I półrocza, drugie w terminie do 20 marca następnego roku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest podstawę do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. Nadto w dziale tym prezentujemy informacje o podatkach i opłatach lokalnych. Bowiem przynależność do wspólnoty mieszkańców gminy wiąże się z koniecznością ponoszenia przez nas wszystkich pewnych ciężarów, którymi są podatki i opłaty lokalne uchwalane corocznie przez Radę Gminy w oparcie o obowiązujące przepisy w tym zakresie. Bez nich gmina nie byłaby w stanie realizować swoich ustawowych zadań. W dziale tym ujęto również wszelkie informacje na temat przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej. Kontrola finansowa gminy przeprowadzana jest przez organy nadzoru oraz organy kontroli.