Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
"Świadczenie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna z jednoczesnym zapewnieniem połączeń pomiędzy gminami: Bojszowy, Bieruń, Tychy, Brzeszcze, Oświęcim"

CPV:
60112000-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Danuta Wilk, Barbara Tyrna

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres : "Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA"


Oferty można składać do:
2008-12-17 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2008-12-17 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy w Miedźnej

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące