Wójt Gminy Miedźna zaprasza mieszkańców Gminy Miedźna do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna.

Na Państwa opinie oczekujemy od dnia 13.06.2024r. do dnia 17.06.2024r. do godz. 15:00.

Formą konsultacji jest umieszczenie projektu uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi można składać za pomocą formularza zgłaszania opinii:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131,43-227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu)