<>

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady IV sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 18 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.


Tematem obrad sesji będzie:

 „Podejmowanie uchwał”.

 

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad IV sesji Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2024 r.

 1. Otwarcie IV sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad IV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji III z dnia 28 maja 2024 r.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał:
  Projekt A/4 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 - 2030
  Projekt B/4 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXII/479/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2024
  Projekt C/4 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Miedźna lub jej jednostkom organizacyjnym, mającym charakter cywilnoprawny oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
  Projekt D/4 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna
  Projekt E/4 w sprawie przyjęcia dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”
  Projekt F/4 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna
   
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.