Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady III sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej,
w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie:

 

„Raport o stanie Gminy Miedźna za rok 2023”

oraz

„Sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2023 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna”.

 

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie III sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.      Ustalenie porządku obrad III sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z sesji II z dnia 13 maja 2024  r.

4.      Raport o stanie Gminy Miedźna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok:

a)      przedstawienie Raportu o stanie Gminy przez Wójta Gminy;

b)      debata nad Raportem;

c)      projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania;

d)      Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2023 oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

e)      Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy
z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2023 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;

f)       przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;

g)      dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2023;

h)     projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miedźna za 2023 rok;

i)      projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2023 rok.

5.      Omówienie i podjęcie uchwał:.

Projekt D/3 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 - 2030

Projekt E/3 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXII/479/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2024

Projekt F/3 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań   inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

8.      Wolne wnioski i zapytania.

9.      Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.