Ogłoszenie o przetargu                                                                                                Miedźna, dnia 28.10.2008r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108). oraz Uchwały nr XI/86/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 28.08.2007r.


Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miedźna położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej.
 

Działki są obciążone służebnością drogi.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Woli przy ulicy Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej odbył się 08.07.2008r.

1/ Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2008r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

2/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 24.11.2008r, w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna

nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty ilości wadium.

3/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5/ Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie (032) 211-61-96 wew 20 na stronie http://www.miedzna.pl, oraz w bip.miedzna.pl.