OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy MiedźnaPrzetarg sporządzono w oparciu o art.37 ust.1, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t Dz.U.nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późn.zm.), §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108).


Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna położonych we Frydku przy ulicy Miodowej.


 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, pokój nr 6, tel. 032 211 61 60 w.20

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2008r. o godz. 1200w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.11.2008r w formie wpłaty gotówkowej w wysokości:

 • działka 525/47: 8838,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 00/100)

 • działka 526/47:8706,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset sześć złotych 00/100 )

 • działka 527/47:8640,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100 )

 • działka 528/47:8652,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100 )

 • działka 529/47:8652,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100 )

 • działka 530/47:8604,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset cztery złote 00/100 )

 • działka 531/47:9576,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 )

 • działka 532/47:6216,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100 )

przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki odpowiedniej w danym przedziale. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty ilości wadium.

 1. Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.