Wójt Gminy Miedźna informuje, że w dniu 27.02.2024 r. wpłynęła oferta złożona przez Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach zrzeszone w: Śląskim Związku Pszczelarzy w Katowicach ul. Warszawska 5/209 40-006 Katowice na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Ochrona i rozwój lokalnego pszczelarstwa ogniwem bioróżnorodności regionu. Edycja 2024”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2023 r. poz. 571 ze zm.)

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 11.03.2024r.

- korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna 

- drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl

 

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy Miedźna.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

 

 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                                                                                        Jan Słoninka