Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok:

1. Kontrola realizacji uchwał rady gminy Miedźna za rok 2023.
2. Kontrola realizacji wniosków kierowanych do Wójta Gminy z sesji, komisji oraz zebrań wiejskich.

3. Analiza wydatkowania środków z działu Rada Gminy. 
4. Analiza wydatkowania środków z dotacji dla
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Grzawie.
5. Wydanie opinii do wykonania budżetu gminy za rok 2023 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
6. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Kontrola umów zawieranych przez Gminę Miedźna i jej jednostki organizacyjne.
8. Kontrola wydatkowania środków przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedźnej z siedzibą w Grzawie.
9. Kontrola realizacji zadania „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Woli”.
10. Analiza realizacji budowy żłobka w Woli oraz wypłacania świadczeń żłobkowych.

11. Kontrola udzielanych dotacji dla klubów sportowych.