Zamawiający:
Gmina Miedźna, z siedzibą: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Miedźna w sezonie 2008/2009 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości- dotyczy dróg administrowanych przez Gminę i dróg powiatowych na terenie Gminy.

CPV:
90212000-6 ; 90213000-3 ; 90210000-2 .

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
- zimowe utrzymanie dróg - do 31.03.2009 r., - pozimowe oczyszczenie nawierzchni - do 14.04.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Czesław Zachariasz, Andrzej Szweda - Referat Inwestycji i Remontów UG.

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres :
"Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA"


Oferty można składać do:
2008-10-24 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2008-10-24 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Miedźnej

Kryteria wyboru:
cena oferty - 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Posiadają minimum 2- letnie doświadczenie w wykonywaniu usług zimowego utrzymania dróg publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez wykonawców w ofercie.


Firmy uczestniczące