Miedźna, dnia 16.10.2008 r.

 

Wójt Gminy Miedźna

 

o  g  ł  a  s  z  a

 

 II Ustny Przetarg Nieograniczony

 

na najem pomieszczeń piwnicznych  znajdujących

się w budynku położonym w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

 

-         o pow. 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 05.11.2008r. o godz. 1100.

 

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 4,10 zł + VAT.

 

Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym    w Miedźnej do dnia 05.11.2008r. do godz. 1030.

 

             Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji  Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 211 61 96  i  211 61 60 wew. 29.

 

 

Wójt Gminy Miedźna

mgr inż. Bogdan Taranowski