MIEDŹNA, DNIA 02.10.2008r.

 

      Ogłoszenie o przetargu

    

        Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o      gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 30.11.2004r.Dz.U. z 2004r. nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami), §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108), oraz  Uchwały Rady Gminy Miedźna nr XX/156/2008 z dnia 29.04.2008r.

 

            Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej zabudowanej budynkiem byłej „tuczarni”, położonej w Górze przy ulicy Topolowej.

l        Działka oznaczona numerem 345/76 o powierzchni

l        Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 247,19 m2.

l        Przeznaczenie: działka znajduje się na terenie który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

l        Cena  wywoławcza nieruchomości wraz z budynkiem wynosi 100 000,00 zł.

          Grunt i budynek są zwolnione z podatku VAT.

l        Nieruchomość stanowi własność Gminy Miedźna, i zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW 32 56.

 

1/Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2008r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

 

2/W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium nie później niż do dnia 14.11.2008r. w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006, co upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.

Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku kwotą wpłaty.

 

3/Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika,  który   przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

 

4/Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

5/Koszty  związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie (032) 211-61-96 wew 20