MIEDŹNA, dnia 25.09.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 30.11.2004r. Dz.U. nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami), §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108), oraz Uchwały Rady Gminy Miedźna nr XLVI/308/98 z dnia 16.01.1998r.

Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli przy ul. Garażowej .

 
1/I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Woli przy ulicy Garażowej został przeprowadzony 11.06.2008r.

2/Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2008r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

3/W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 300 zł (słownie:trzysta złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty ilości wadium.

4/Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5/Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6/Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA, lub telefonicznie (032) 211-61-96 wew 20.