Miedźna, dnia 24.09.2008

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miedźna

 

 

       Przetarg sporządzono w oparciu o art.37 ust.1, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( j.t Dz.U.nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późn.zm.), §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108).      

 

Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna położonych we Frydku przy ulicy Miodowej.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, pokój nr 6, tel. 032 211 61 60 w.20

  1. Przetarg odbędzie  się  w dniu 31.10.2008r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.
  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu w formie wpłaty gotówkowej w wysokości:

l        działka 522/47: 10 752,50zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 50/100)

l        działka 523/47: 10 140,50 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści złotych 50/100)

l        działka 524/47:  12 622,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 50/100)

przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr  04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium  upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki odpowiedniej w danym przedziale. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty  ilości wadium.

3.      Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika,  który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

  1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Koszty  związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.