Miedźna, dnia 24.09.2008

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miedźna

 

 

       Przetarg sporządzono w oparciu o art.37 ust.1, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( j.t Dz.U.nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późn.zm.), §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108).      

 

Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna położonych w Górze przy ulicach Cichej i Kościelnej.

 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, pokój nr 6, tel. 032 211 61 60 w.20

  1. Przetarg odbędzie  się  w dniu 31.10.2008r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.
  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 8581,50 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt  jeden złotych 50/100 ) na działkę numer 350/76 oraz 6418,50 zł ( słownie: sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 50/100) na działkę numer 75 przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr  04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium  upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki odpowiedniej w danym przedziale. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty  ilości wadium.

3.      Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika,  który   przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

  1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Koszty  związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.