Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Miedźna z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

 

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Miedźna z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w latach 2024-2028.

 

1. Rodzaj zadania

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób przeznaczonych dla osób dorosłych przewlekle chorych psychiczne oraz upośledzonych umysłowo. Ośrodek winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020r. poz. 249 ze zm.)

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

2.1 Wysokość dotacji na realizację zadania określonego w pkt 1 ustalana jest przez Wojewodę Śląskiego na rok kalendarzowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych.

2.2 Dotacja na realizację zadania pochodzi z budżetu Wojewody i może ulec zmianie, również w trakcie wykonywania zadania.

2.3 Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z prowadzonym zadaniem, niezbędnych do jego realizacji.

2.4 Szczegółowe warunki i terminy przekazywania dotacji określone zostaną w umowie.

 

3. Termin realizacji zadania

Realizacja zadania określonego w konkursie od 1 styczna 2024r. do 31 grudnia 2028r .

 

4. Zasady przyznawania dotacji

4.1 Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz 571 ze zm.)

4.2 Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.3 Oferta powinna spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz 571 ze zm.)

4.4 Do oferty należy dołączyć:

1) Statut podmiotu lub inny dokument określający sposób jego działalności

2) Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:

-w przypadku kościelnych osób prawnych - dekretu powołującego kościelną osobę prawną np. Caritas, parafie i inne

3) Aktualnego pełnomocnictwa zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) do składania wniosku o dotację na realizację określonego zadania, podpisywanie umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy - w przypadku wniosku składanego przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej

4) Dokumentu upoważniającego daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu

5) Dokument potwierdzający posiadanie przez Oferenta tytułu prawnego do obiektu lub lokalu, na terenie którego realizowane będzie zadanie, na okres realizacji zadania, a w przypadku gdy Oferent nie jest właścicielem lokalu lub budynku przedkłada dodatkowo pisemne oświadczenie właściciela lokalu o zgodzie na prowadzenie ośrodka wsparcia w tym lokalu lub budynku przez Oferenta przez okres realizacji zadania. Oświadczenie właściciela winno dodatkowo zawierać zrzeczenie się praw do wypowiedzenia stosunku prawnego, na podstawie którego Oferent dysponuje lokalem lub budynkiem przez okres trwania zadania.

6) Informacje o zadaniach realizowanych z zakresu pomocy społecznej

7) Koncepcja prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy

4.5 Wymienione powyżej dokumenty dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawionych do reprezentowania wnioskodawcy. Dotyczy to oferty oraz dokumentów będących jej załącznikami. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje uznanie danego dokumentu za nieważny. Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem", opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, chyba, że odrębne przepisy nie przewidują takiego poświadczenia.

4.6 Warunki, jakie musi spełnić oferta w celu prawidłowego zrealizowania zadania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020r. poz. 249 ze zm.)

 

5. Termin i miejsce składania ofert

5.1 Oferty składać w zamkniętej kopercie z opisem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo od dnia 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2028r. w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna lub pocztą tradycyjną na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2023r. do godz. 15:30

5.2 Termin złożenia oferty to data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Miedźnej.

5.3 Bez rozpoznania pozostanie oferta, która wpłynie po w/w terminie, zostanie sporządzona wadliwie (niezgodnie z ogłoszeniem), niekompletna (co do wymaganego kompletu dokumentacji lub informacji), niespełniająca jakiegokolwiek warunku określonego w ogłoszeniu o konkursie, nieczytelna.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin

6.1 Oceny złożonych ofert dokona Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna.

6.2 Złożone oferty ocenianie będą pod względem formalnym i merytorycznym.

6.3Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. z podmiotem wyłonionym w konkursie zawarta zostanie umowa o realizację zadania.

6.4 Złożone przez podmioty oferty oceniane będą pod względem formalnym, zgodnie z ustalonymi wymogami tj.:

1) Złożenie kompletnej oferty, zawierającej informacje, o których mowa w pkt. 4.4 na wymaganym formularzu stanowiącym załącznik nr 1, w nieprzekraczalnym terminie określonym w pkt 5.1

2) Przedstawienie projektu zgodnie ze statutem podmiotu występującego o dotację

3) Zadeklarowanie przez podmiot wkładu własnego.

        6.5 Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnione będą w szczególności:

1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) zadeklarowana przez podmiot jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

3) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

4) zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

5) analiza i ocena wykonania zadań zlecanych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy

 

                                                                                                                                        Jan Słoninka