Wójt Gminy Miedźna informuje, że w dniu 18.09.2023 r. wpłynęła oferta złożona przez Hospicjum Św. Ojca Pio, Pszczyna 43-200, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1A na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ Wzmocnienie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej na trenie gminy Miedźna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.)

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłoszenia uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia : 27.09.2023 r.

- korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

- drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl

 

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy Miedźna.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.