Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok:
1) Kontrola realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego w roku 2022.
2) Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy Miedźna za rok 2022.
3) Analiza potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4) Analiza wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miedźna w 2022 r.
5) Kontrola zadań zleconych gminie:
a) Dodatek węglowy (2022 r.)
b) Karta Dużej Rodziny
6) Wydanie opinii do wykonania budżetu gminy za rok 2022 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
7) Realizacja wieloletniego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
8) Analiza gospodarki odpadami za I półrocze 2023 r.
9) Realizacja inwestycji drogowych sfinansowanych ze środków z programu Polski Ład.