Wójt Gminy Miedźna zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/149/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna (Dz. Urz. Woj. Sla 220.2315)

Na Państwa opinie oczekujemy w dniach od 17.05.2023 r. do 22.05.2023 r.

Można je składać za pomocą formularza zgłaszania opinii:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna ( I piętro),

  • przesłać drogą elektroniczną na adres : urzad@miedzna.pl,

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu).