Ogłoszenie

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. nr 223 , poz.1655 z 2007 r. ze zmianami ) – Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Remont kuchni w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej wybrano ofertę firmy:


”JANDUD” Usługi Budowlane

Janusz Koczy

43-225 Wola ; ul. Wspólna 13

Kryterium oceny cena 100 pkt

Cena oferty: 55.022,95 netto

Pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa zł 95/100