Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego ogółem w wysokości 1 096 000 PLN w tym:
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 340 000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich w wysokości 756 000 zł”


CPV:
66.13.00.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 oraz zrealizują zamówienie w dniu 29/08/2008r. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez wykonawców w ofercie


Termin realizacji:
29.08.2008

Osoba odpowiedzialna:
Anna Gwóźdź - Skarbnik Gminy Miedźna

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy w Miedźnej

Oferty można składać do:
2008-07-30 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2008-07-30 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna

Kryteria wyboru:
najniższa cena - 100%

Wadium:
5 480 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące