OR.2110.2.2023

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Główny księgowy w Referacie Finansowym

       w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

 

1.      spełnia jeden z poniższych warunków:

1)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4)      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.      znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym,

3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6.      obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.      inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2.      umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań,

3.      odpowiedzialność i dokładność,

4.      zdolności analityczne,

5.      umiejętność pracy w zespole

6.      umiejętność interpretacji procedur i przepisów prawnych,

7.      sprawna i efektywna organizacja pracy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Organizacja i nadzór nad rachunkowością oraz jej prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3.      dokonywanie wstępnej kontroli:

1)     zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

2)     kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4.      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości;

5.      opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych ( według podziału klasyfikacji budżetowej);

6.      opracowywanie danych do okresowych sprawozdań opisowych i analiz z wykonania wydatków Urzędu Gminy;

7.      przygotowanie danych analitycznych do projektu budżetu;

8.      sporządzanie danych finansowych do raportu o stanie gminy;

9.      sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i  z operacji finansowych;

10.  zastępstwo Skarbnika Gminy w  razie jego nieobecności;

11.  wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika jednostki.

 

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

 

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

3.      kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)

4.      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5.      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

6.      oświadczenie kandydata, (plik do pobrania)

7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną. (plik do pobrania)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu/Główny księgowy w Referacie Finansowym”w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia 27 marca 2023 r. w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna.

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Skarbnik Gminy Miedźna

 

Inne informacje:

1.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

2.      Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

 

 

 

Wójt Gminy

Jan Słoninka