Zamawiający:
Zespół Oświaty i Wychowania ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel.(032) 211-61-77

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na remont kuchni w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
A. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPZP.
2.Wykonają zamówienie w terminie określonym w pkt VII SIWZ
3.Udzielą 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone i zabudowane elementy.
4.Dopuszcza się składanie ofert wspólnych: 2-ch lub większej ilości podmiotów związanych umową, przy zachowaniu następujących warunków:
a.Umowa musi być podpisana w sposób, formalno- prawny i przedłożona jako załącznik do składanej oferty.
b.Jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów.
c.Wymagania określone w punkcie VIII podpunktach: 2 i 3 SIWZ muszą być spełnione przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów –na podstawie dokumentów złożonych przez każdego z nich.
d.Prawomocne zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie VIII podpunkcie 1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie.
e.Pozostałe, wymagane w SIWZ dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia i inne elementy oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby wyznaczone jako odpowiedzialne (w umowie określającej zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie), których upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów
f.Umowę określającą zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie należy zawrzeć zgodnie z Polską Normą PN – ISO 6707-2, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiadały prawnie za realizację umowy.

B. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez wykonawców w ofercie.

Uwaga:
Warunki dotyczące wymogów wymienionych w punktach od 1 do 3 zamawiający sprawdzi na zasadzie spełnienia warunków koniecznych.
Nie spełnienie warunków j.w. powoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.


Termin realizacji:
30.09.2008

Osoba odpowiedzialna:
Beata Knop telefon (032)211-63-54.

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Oferty można składać do:
2008-07-28 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2008-07-28 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego – Zespół Oświaty i Wychowania Urzęd Gminy Miedźna,


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:


Uwagi:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


Firmy uczestniczące