Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Woli, Gmina Miedźna przy ulicy Pszczyńskiej na działkach nr 1851/31, 1852/31"

CPV:
45.21.22.21-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.1.Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :
1)udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (wykonane w ramach jednej lub dwóch umów) ;
2)potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a)konstrukcyjno-budowlanej,
b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3)ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
3.Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


Termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
Czesław Zachariasz, Roman Szromczyk

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gmina Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna w sekretariacie pokój nr 6,

Oferty można składać do:
2008-07-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-07-24 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
1. Cena - 80 punktów
2. Jakość nawierzchni boiska piłkarskiego - sztuczna trawa - 20 punktów


Wadium:
15.000,00

Uwagi:
Inwestycja jest współfinansowana z budżetu Państwa i budżetu Województwa Śląskiego

Firmy uczestniczące