Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

ogłasza

I Ustny Przetarg Nieograniczony

na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze w budynku

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli,

 ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola

 

- o łącznej pow. 15,90 m2 (w tym 3,16 m2 zaplecza sanitarnego w holu obok podstawowej powierzchni najmu) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Przetarg odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli w dniu 14.12.2022 r. o godz. 1000

 

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł + VAT

 

Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media i podatek od nieruchomości /tj. od budynków lub ich części zajętych i związanych prowadzeniem działalności gospodarczej/.

Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
i publikowany w Monitorze Polskim.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

 

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli nr 70 8446 0006 2001 0000 3095 0004 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 13.12.2022 r.

 

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.

 

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli lub telefonicznie
pod nr: 32 448 89 31.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej
z/s w Woli w dniu 05.12.2022 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

Ireneusz Mietliński